سوسک آلمانی یا سوسک کابینت

بی تردید سوسک شماره یک دربسیاری از منازل است،ونرخ تولید مثل سریع شان به این معنی است که اگر برای ازبین بردن سوسک ریز کابینت قدمی برندارید ،آن ها میتوانند به منزلتان خسارت بزنند! اگریک سوسک قهوه ای روشن یامایل به زردبادونوار افقی سیاه رنگ پشت سرش پیدا کرده اید ،احتمالا این سوسک،سوسک آلمانی است. همچنین باید ذکر کنیم که،هرچند این سوسک ها بال دارند ،اما به ندرت پروازمیکنند،درعوض،آنها ترجیح میدهندروی کف اتاق،پیشخوان آشپزخانه ودیگر جاهای گرم ومرطوب منزلتان به اطراف بخزند. این آفات میتوانند باعث بروز ع


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
۲۶۷۰۵۴۲۰- ۸۶۰۱۸۲۷۴- ۸۸۲۰۷۶۰۸- ۶۶۱۲۸۱۴۷- ۷۷۵۵۰۵۴۷- ۷۷۵۴۸۳۷۹